Elnökség Ügyrendje
 
pellcert
enplus
 
umft
westpa
 
nfu

A szilárd biomassza környezetipari á­ga­za­ti sze­re­pé­nek meg­e­rő­sí­té­se a Nyu­gat-Du­nán­tú­lon pel­let klasz­ter lét­re­ho­zá­sá­val és az ah­hoz tar­to­zó klasz­ter­me­nedzs­ment i­ro­da mű­köd­te­té­sé­vel (NYDOP-1.1.1/A-2008-0010)

 
Megújulo Energia Kézikönyv 2010

MAGYAR PELLET EGYESÜLET ELNÖKSÉGI ÜGYRENDJE

 

(elfogadva az elnökség 2008. július 23. napján tartott ülésén)

 

 

I.      AZ ELNÖKSÉG SZERVEZETE

1. Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a közgyűlés vagy az Egyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

 

2. Az Egyesület elnöksége a közgyűlés döntése alapján 5 főből áll, az alakuló közgyűlés döntés alapján egy év időtartamra látják el feladatukat.

 

3. Az elnökség összetétele az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a. BODRI GABRIELLA – elnök

feladatai:

-   az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása,

-   az Egyesület képviselete, az Egyesület szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete,

-   az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,

-   az Egyesület képviselőjének önálló aláírási jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezési jog az elnökség kijelölt tagjával,

-   a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről,

-   az Egyesület ügyviteli munkájának irányítása,

-   az Egyesületnél munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a munkáltatói jogok gyakorlása,

-   a bizottságok tevékenységének figyelemmel kísérése,

-   döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe,

-   az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése,

-   döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe,

-   mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal.

 

b. BURJÁN EMESE – marketing ügyekért felelős elnökségi tag

feladatai: - PR tevékenység

pályázatírás

piackutatás

piacelemzés

piacfigyelés

 

c. DEÁK LEVENTE – operatív ügyekért felelős elnökségi tag

feladatai: - pénzügyi tervezés

gazdálkodás

 

d. DR. FARKAS ANITA – szakmai érdekvédelemért felelős elnökségi tag

feladatai: - kapcsolattartás

-   új tagok felvételének előkészítése

-   szervezetépítés

-   operatív ügymenet kezelése

-   könyvelés

 

e. TÓVÁRI PÉTER -      szakmai érdekvédelemért felelős elnökségi tag

feladatai: - termékpálya tervezés

termékminősítési rendszer kialakítása

szakpolitikai tevékenység

szakmai tervek kidolgozása

kutatás-fejlesztés

 

4. Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 

5. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

6. Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása setén a kijelölt elnökségi tag helyettesíti.

 

7. Az elnök egyes meghatározott ügyekben eseti meghatalmazást adhat az elnökség valamelyik tagjának.

 

8. Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

 

a. az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,

b. észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban,

c. felvilágosítás kérése az Egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,

d. javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,

e. megbízás alapján az Egyesület képviselete,

f. az Egyesület határozatainak betartása, végrehajtása,

g. folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival,

h. beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.

 

9.   Az elnökségi tagság megszűnik:

a. a mandátum lejártával,

b. lemondással,

c. visszahívással,

d. elhalálozással,

e. az Egyesületből való kizárással.

 

II.    AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE

1. Az elnökség hatáskörét az egyesület alapszabályának 9.§–a szabályozza az alábbiak szerint:

 

a. az Egyesület tevékenységének irányítása,

b. az Elnökség ügyrendjének megállapítása,

c. az Egyesület munkatervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program jóváhagyása,

d. az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,

e. a tagfelvételt megtagadó elnöki határozat elleni fellebbezés elbírálása,

f. az elnök javaslatára a tagok törlése,

g. a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó bizottságok, munkacsoportok létrehozása és megszüntetése,

h. a közgyűlések, illetőleg a közgyűlés elé kerülő előterjesztések, javaslatok, költségvetés-tervezet és közhasznúsági jelentés előkészítése és a közgyűlés elé terjesztése,

i. az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése, az elnök ezzel kapcsolatos feladatainak meghatározása,

j. döntés a külföldi kiutazások, illetőleg külföldiek meghívása ügyében,

k. a pályázatokon való részvételről szóló döntés,

l. az Egyesület szervezeti és működési rendjének jóváhagyása,

m. az Egyesület vagyonának befektetéséről való döntés.

 

III.   AZ ELNÖKSÉG ÖSSZEHÍVÁSA, TANÁCSKOZÁSI RENDJE

 1. Az elnök az elnökségi ülést szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles összehívni. Az elnökségi ülés időpontját és napirendjét az elnökség tagjaival nyolc nappal az ülés előtt közölni kell. Ha az elnökségi tagok egyharmada a napirend megjelölésével kéri, az elnök köteles a rendkívüli elnökségi ülést tizenöt napon belül összehívni.

2. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha üzleti titok vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – az elnökség egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja.

3. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,
b.   bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által a tagdíjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

4. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, legalább három „igen” szavazattal hozza. Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag indítványára.

5. Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, az Egyesület tagságát 30 napon belül a jegyzőkönyv megküldésével vagy körlevélben kell értesíteni.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Ügyrend az Elnökség ülésén történt elfogadását követően lép hatályba. A hatályos ügyrendet az elnökség tagjainak meg kell küldeni.

 

Nagykanizsa, 2008. július 23.

 

 

BODRI GABRIELLA

elnök

 

 

© 2009. - Magyar Pellet Egyesület  |  Székhely: 8855 Belezna, Pellet major 1.  |  Telefon: +36 93 898 037
Iroda: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky E. u. 106/A.  |  e-mail: posta@mapellet.hu