Etikai Kódex
 
pellcert
enplus
 
umft
westpa
 
nfu

A szilárd biomassza környezetipari á­ga­za­ti sze­re­pé­nek meg­e­rő­sí­té­se a Nyu­gat-Du­nán­tú­lon pel­let klasz­ter lét­re­ho­zá­sá­val és az ah­hoz tar­to­zó klasz­ter­me­nedzs­ment i­ro­da mű­köd­te­té­sé­vel (NYDOP-1.1.1/A-2008-0010)

 
Megújulo Energia Kézikönyv 2010

MAGYAR PELLET EGYESÜLET

ETIKAI KÓDEX

 

 

 

I. PREAMBULUM

 

Jelen Etikai Kódex célja, hogy a Szándéknyilatkozatot aláírt egyesületi tagok számára utat mutasson a tisztességes üzleti magatartás, az elvárható piaci és más üzleti cselekedetek tekintetében. Ezen túlmenően alapul szolgáljon az etikai eljárásokhoz és általában a piaci szereplők magatartása kialakításához és megítéléséhez.

 

II. SZÁNDÉKNYILVÁNÍTÁS

 

Az egyesületi tag kijelenti, hogy az Etikai Kódex szövegét elfogadja, annak betartása fölött őrködik.

 

III. ÁLTALÁNOS RÉSZ

 

1.         A tagsági viszonnyal kapcsolatos elvárások

 

1. 1. Az egyesület előírásait be kell tartani, a tagdíjakat határidőre kell megfizetni.

1.2. A tagoknak adatszolgáltatási kötelezettsége van az egyesület felé

1.3. Termékportfóliójánál törekszik a MPE védjegyes termékek előállítására/forgalmazására

1.4. Saját honlapján szerepelteti a MPE honlap linkjét

1.5. Az egyesület tagjai az egyesületi tagsággal kapcsolatosan valós adatokat kell, hogy szolgáltassanak.

1.6. Az egyesület nevében, megbízás nélkül, önhatalmúlag eljárni bármely tag részéről etikátlan.

1.7. Az egyesületi tagságból eredő jogokkal visszaélni nem szabad. Az egyesületben betöltött tisztségek közvetlenül nem szolgálhatják üzleti előnyök szerzését.

1.8. Választott testületben és a bizottsági munkában való rendszeres részvétel elvárt, ha azt a tag elvállalta.

1.9. Meghívás esetén az Etikai Bizottság tárgyalásán meg kell jelenni.

 

2.         Elvárások a tagok egymás közti üzleti és emberi magatartásával szemben

 

2.1. Üzleti partnerek és konkurensek, illetve az egyesület rossz hírének keltése - hamis tények hangoztatásával vagy valós tények hamis színben való feltüntetésével - meg nem engedett magatartás.

2.2. Más tag egyedi megkülönböztetésére alkalmas, korábban már használt és ismertté vált elnevezését, üzletjelzőjét, vagy nevét összetévesztésre alkalmas módon használni nem lehet.

megbízásaiknál egymást előnybe részesítsék.

 

3.         A tagok és a megbízók közötti üzleti kapcsolatok.

 

3.1. Tilos olyan hamis, félrevezető reklámot közzétenni, amely célja a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása.

3.2. A versenytársak közötti összefonódás - ha az a piaci verseny kizárására, korlátozására irányul - nem elfogadható.

3.3. Tilos mások szellemi termékét eltulajdonítani.

 

4.         A jogszabályok betartása

 

4.1. A jogkövető magatartást, mint minimális erkölcsi követelményt kell tekinteni.

 

IV. ETIKAI BIZOTTSÁG

 

1.         Az Etikai Bizottság hatásköre

 

Az Etikai Bizottság hatáskörébe tartoznak az Etikai Kódexben foglalt etikai szabályok megsértése miatt, e szabályok betartásával, értelmezésével, alkalmazásával összefüggésben a tag ellen kezdeményezett, illetve a két vagy több tag közötti vitás ügyekben az etikai eljárások lefolytatása és a kizárás az egyesületből szankció kivételével szankciók kiszabása vagy a panaszok elutasítása.

 

1.1. Ha etikai ügy érdemi részére vonatkozóan bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban, az Etikai Bizottság az eljárást megszüntetheti, vagy a folyamatban lévő eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztheti.

 

2.         Az etikai eljárás megindítása

 

2. 1. Az Etikai Bizottság hivatalból indíthatja meg az eljárást, ha azt a bizottság tagja, az egyesület Elnöksége vagy az egyesület tisztségviselője kezdeményezi.

2.2. Az eljárás akkor kezdődik, amikor az írásbeli kérelem / panasz, elegendő adattal, az egyesülethez beérkezett.

2. 3. A kérelem beérkezését követően az Etikai Bizottság elnöke megvizsgálja, hogy az ügy az Etikai Bizottság hatáskörébe, illetékessége alá tartozik-e.

2. 4. Az Etikai Bizottság a kérelem / panasz tárgyalási időpontját 15 napon belül kitűzi. Az érintetteket az egyesület az Etikai Bizottság ülése előtt 15 nappal értesíti, ahol az idézettek kötelesek megjelenni, vagy távollétüket előzetesen, elfogadható okkal igazolni. Az idézésben fel kell hívni a felek figyelmét, hogy bizonyítékaikat, esetleges tanúikat hozzák magukkal. A bepanaszolt fél részére minden rendelkezésre álló előzményt, így a panaszlevelet is meg kell küldeni.

2. 5. A felek képviselői csak írásos meghatalmazással vehetnek részt a tárgyalásokon.

 

3.         Összeférhetetlenség

 

Az etikai ügyben az Etikai Bizottság tagjaként, a bizottság által felkért szakértőként nem járhat el az, akinek az ügyhöz személyi vagy vagyoni érdekeltsége fűződik, illetve egyéb ok miatt elfogult, kivéve, ha a feleket erről tájékoztatták, és ennek ismeretében személye ellen egyik fél sem tiltakozott. Az Etikai Bizottság tagja és a felkért szakértő a személyét érintő összeférhetetlenség fennállását köteles haladéktalanul az Etikai Bizottság elnökének tudomására hozni.

 

4.        Az Etikai Bizottság tárgyalása

 

4.1. Az Etikai Bizottság az etikai ügyet tárgyalás keretében bírálja el, amelynek eredményeként vagy határozatot hoz, vagy kizárás esetén az Elnökség felé javaslatot tesz.

4.2. Az Etikai Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

4.3. A tárgyalást az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag vezeti.

4.4. A tárgyalás megnyitása után az elnök ismerteti az etikai ügy lényegét és a rendelkezésre álló dokumentumokat.

 4.5. A felek, illetve képviselőik és az egyéb érdekeltek a tárgyaláson az üggyel kapcsolatos álláspontjukat előadhatják, egymáshoz és a szakértőkhöz kérdéseket intézhetnek.

4.6. Az Etikai ügyet lehetőség szerint egy tárgyalási napon be kell fejezni.

4.7. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a tárgyalás helyét, idejét, a résztvevők nevét és az elhangzott nyilatkozatokat. A jegyzőkönyvet, a tárgyalást vezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írják alá.

4.8. A tárgyalást akkor is le lehet folytatni, ha a szabályosan kitűzött tárgyalási napon valamelyik fél nem jelenik meg.

 

5.        Az Etikai Bizottság határozata

 

5.1. Az Etikai Bizottság az eljárás során megállapított tényállás alapján indokolással ellátott határozatot hoz / javaslatot tesz. A határozat meghozatala a jelenlévő bizottsági tagok nyílt szavazatával és egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

5.2. Az Etikai Bizottság az írásba foglalt határozatát a feleknek és egyéb érdekelteknek, így az MPE elnökségének is, lehetőleg a határozat meghozatalát követő 10 napon belül kézbesíti. Kizárási javaslat esetén a javaslatot a fenti határidőn belül írásban, részletes tényállás-ismertetéssel és indokolással, döntéshozatal végett megküldi. Az Elnökség a soron következő ülésén dönt az ügyben, és írásba foglalt határozatát 10 napon belül az érdekelteknek és az Etikai Bizottságnak kézbesíti.

5.3. Az Etikai Bizottság határozata ellen jogorvoslatnak helye van a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. A jogorvoslati kérelmet az MPE elnökségéhez kell címezni.

 

6.         Szankciók

 

A kiszabható szankciók:

6.1. Figyelmeztetés zárt körben.

6.2. Kizárás szolgáltatásból vagy szolgáltatásokból.

6.3. Kizárás az egyesületből.

 

V. AZ MPE TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ ETIKAI NORMÁK

 

1. A többség által meghozott döntéseket egységesen kell végrehajtani és képviselni.

2. A tisztségviselő vállalkozásának működtetésében, választott tisztségében mutasson példát a tagság felé.

3. A tisztségviselő köteles a tanácskozásokra megfelelően felkészülni. Munkája végzéséhez informálódni, álláspontját átgondolni.

6. Aktív részvétel a tisztségből eredő munkában. Akadályoztatás esetén is közre kell működni a döntések meghozatalában, az álláspontok kialakításában.

7. Az egyesületi szolgáltatások propagálása, az Egyesület és gazdasági társaságai tevékenységének támogatása.

8. Az Egyesület rendezvényein a tisztségviselők lehetőség szerint vegyenek részt.

 

 

A MPE Etikai Kódex szövegének változtatására évente egy alkalommal a közgyűlés jogosult.

 

© 2009. - Magyar Pellet Egyesület  |  Székhely: 8855 Belezna, Pellet major 1.  |  Telefon: +36 93 898 037
Iroda: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky E. u. 106/A.  |  e-mail: posta@mapellet.hu