Klaszter SZMSZ
 
pellcert
enplus
 
umft
westpa
 
nfu

A szilárd biomassza környezetipari á­ga­za­ti sze­re­pé­nek meg­e­rő­sí­té­se a Nyu­gat-Du­nán­tú­lon pel­let klasz­ter lét­re­ho­zá­sá­val és az ah­hoz tar­to­zó klasz­ter­me­nedzs­ment i­ro­da mű­köd­te­té­sé­vel (NYDOP-1.1.1/A-2008-0010)

 
Megújulo Energia Kézikönyv 2010

Magyar Pellet Egyesület

Szervezeti és Működési Szabályzata

 2008. szeptember 18.

 


Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Ez az okirat alapító tagok által 2008. június 18. napján klaszter alapú szerveződés céljából létrehozott Magyar Pellet Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza:

 

I. Az Egyesület adatai

 

1. Az Egyesület

   neve:                           Magyar Pellet Egyesület

   mozaik elnevezése:              MAPELLET

   székhelye:                      8855 Belezna, Pellet major 1.

   alapításának éve:               2008.

   alapító okiratának száma:       60.070/2008/5.

   nyilvántartási száma:           2263

   adószáma:                       19283588-1-20

   képviselő neve:                 Bodri Gabriella

  

 

2. A Klaszter és a munkaszervezeteként működő Egyesület célja:

Az Egyesület klaszter alapú szerveződéssel jött létre, céljai között szerepel, hogy az Egyesület céljaival összhangban indított klaszterek részére kiírt támogatási programokon részt vehessen.

Alapvető célja a környezetvédelem, mint közhasznú tevékenység ismeretterjesztése, különös tekintettel a megújuló energiaforrások, illetve a biomassza alapú pellet használatának elterjesztésére, a pellettel kapcsolatos innovációs kezdeményezések összefogására. Fő céljával összhangban különös figyelmet fordít a pellet tüzelési mód ismeretterjesztésére, a környezetbarát energiafelhasználással kapcsolatos tudatformálása. A hazai megújuló energia, különösen a pellet ismertségének megteremtését és fenntartását, ennek keretében a fogyasztóvédelmet, valamint a társszakmákkal és kamarákkal való kapcsolattartást. A hazai előállítású pellet minősítési rendszer kialakítása feltételek, lehetőségek és a minőségi elvárások figyelembevételével, valamint szerepet vállal a hazai előállítású pellet szabványosítás, akkreditált minősítési rendszerének előkészítésében, kidolgozásában, véleményezésében.

Célja továbbá egyesített, közös elemzési adatbázis, információáramlási csatornák, honlap kiépítése, valamint a tudományos tevékenységek és kutatások révén létrejött megújuló energetikai, azon belül a pellet tüzeléstechnika fejlesztések összefogása. 

Közhasznú céljai között szerepel a megújuló energia használattal kapcsolatos tudatformálás, oktatások, képzések szervezése, elsősorban épületgépész, építész, valamint a megújuló energiarendszerek, azon belül pellet fűtésrendszer iránt érdeklődő szakemberek körében.

Céljai között szerepel a megújuló energiaforrások körében hatósági fogyasztóvédelemmel összhangban szabályozások és támogatási rendszerek kidolgozásában, előkészítésében és véleményezésében való részvétel, valamint a pellet tüzeléstechnikával foglalkozók érdekvédelmének teljes körű biztosítása.

Az Egyesület részt vállal céljaihoz kapcsolható jogszabálytervezetek, koncepciók, projekttervek véleményezésében, előkészítésében, valamint ezzel összefüggésben szükség esetén új jogszabályok és közigazgatási intézkedések és döntések meghozatalát is kezdeményezi. Véleményt nyilvánít az Egyesületi célokkal kapcsolatos jogalkotói és jogalkalmazói tevékenységről.

Az Egyesület működési területén feltárja a fenntartható fejlesztéssel kapcsolatos szükségleteket, elemzi és összesíti azokat, illetve elősegíti különböző sikeres szolgáltatási és energiagazdálkodási modellek, pilot-projektek, innovatív kezdeményezések térnyerését, elterjesztését. Az Egyesület előadásokat, szakmai összejöveteleket, konferenciákat szervez, tanulmányokat készít és készíttet, terjeszt kiemelten Magyarország területén belül, illetve partnerei részvételével.

Az Egyesület együttműködik területének állami, társadalmi és gazdasági szerveivel. Az Egyesület együttműködik továbbá bármely civil és nem civil partnerrel, amennyiben ez a partnerség az Egyesületet céljainak elérésében érdemi módon segíti.

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott keretek között - nemzetközi tevékenységet is folytathat.

Az Egyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében - kiegészítő jelleggel - gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, magán- illetőleg jogi személyekkel, jogi személyiséggel rendelkező vagy anélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet.

 

II. Az Egyesület tagsági viszonya

 

1. Az Egyesület tagjai, a klaszter alapú szerveződésben résztvevők:

 

˗     Dendroenergia Betéti Társaság (7570 Barcs, Rákóczi utca 57. szám),

˗     Szalontai RGB Betéti Társaság (8242 Balatonudvari, Tűzoltó utca 6. szám),

˗     Boronkai Miklós (1225 Budapest, Anger Jakab utca 27/b.szám),

˗     Raklap és Tűzép Korlátolt Felelősségű Társaság (2351 Alsónémedi, 2714 hrsz.),

˗     Kretzer 2002 Korlátolt Felelősségű Társaság (9228 Halászi, Kinizsi utca 21. szám),

˗     Tóvári Péter (5130 Jászapáti, Rákóczi utca 8. szám),

˗     T. AND T. Technik Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Thököly út 69. szám),

˗     Edilkamin International Korlátolt Felelősségű társaság (9600 Sárvár, Selyemgyár út 6. szám),

˗     Pellet Produkt Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 5. szám),

˗     Ökoenergetika Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 5. szám),

˗     Pannon Pellet Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8855 Belezna, Pellet major 1. szám),

˗     Fenntartható Fejlődésért egyesület (8882 Eszteregnye, Csíkfa utca 15. szám),

˗     FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4. szám),

˗     Németh-Fa Korlátolt Felelősségű Társaság (8960 Lenti, Petőfi Sándor utca 34/b. szám),

˗     Legnomec Korlátolt Felelősségű Társaság (8864 Tótszerdahely, Kossuth Lajos utca 170. szám),

˗     Jákófa Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8597 Ganna, Fő út 39. szám),

˗     Dr. Ivelics Ramón (7570 Barcs, Rákóczi utca 57. szám),

˗     ÖkoValentia Korlátolt Felelősségű Társaság (1225 Budapest, Anger Jakab utca 27/B. szám)

 

 

2. Az Egyesület tagjai lehetnek, akik az I. 2. pontban meghatározott cél érdekében kívánnak tevékenykedni, elfogadják az Egyesület Alapszabályát, Működési Szabályát valamint, akiket az Egyesületbe – kérelmükre – felvesznek.

 

3.   Az Egyesületnek rendes, pártoló, tiszteletbeli, tagjai lehetnek:

a.     Az Egyesületnak rendes tagja lehet minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, valamint akit az Egyesület tagjai sorába felvesz.

 

b.     Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában érdekelt és pártoló tagsági díjat fizet. A pártoló tag felvételéről – kérelemre – az elnök dönt. A jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint pártoló tag az Egyesület munkájában képviselője útján vesz részt.

 

c.     Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy, akit a közgyűlés – az elnökség javaslatára – az Egyesület kapcsolatainak ápolása és fejlesztése során végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül tiszteletbeli taggá választ.

 

4.     Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek, melynek mértékét az elnökség javaslata alapján a közgyűlés az Alapszabály 1. számú mellékletében határozza meg. Az Egyesület elnöksége köteles a tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

5.     A tagfelvételi kérelmet az Egyesület elnökségéhez kell benyújtani, és arról az Egyesület elnöksége dönt. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni.

 

6.   A rendes tagság megszűnik:

a.     kilépéssel,

b.     törléssel,

c.     kizárással,

d.     elhalálozással.

 

7.   A tag kilépési szándékát az elnökségnek írásban tartozik bejelenteni.

 

8.   Törölni lehet a rendes tagok sorából azt, aki tagdíjfizetési kötelezettségének negyed éven át nem tesz eleget, és azt írásbeli felszólításra sem rendezi.

 

9.   Tagot kizárni csak fegyelmi határozattal lehet.

 

10. A pártoló tagság kilépéssel, törléssel, a természetes személy halálával, illetőleg a szervezet megszűnésével ér véget.

 

10. A tiszteletbeli tagság kilépéssel vagy elhalálozással szűnik meg.

 

11. A tag törléséről az elnök javaslata alapján az elnökség dönt. A fegyelmi bizottság kizárást kimondó határozata ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elnökséghez lehet fellebbezni. A fellebbezést az elnökség 30 napon belül köteles elbírálni.

 

III.     A tagok jogai és kötelezettségei

 

1.     Az Egyesület tagjai jogaikat személyesen – a nem természetes személy tagok pedig képviselőjük útján – gyakorolják.

 

2.   Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, a tagok:

a.     részt vehetnek az Egyesület összejövetelein, rendezvényein, azon felszólalhatnak, javaslatokat, észrevételeket tehetnek, szavazhatnak, választhatnak és választhatók az Egyesület bármely tisztségére, kiskorú tag azonban képviselettel járó tisztségre nem választható,

b.     az Egyesületet felügyelő szervnél indítványozhatják az Egyesület jogszabályba vagy Alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését,

c.     az Egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehetnek az Egyesület szerveinek munkájában,

d.     részesülhetnek az Egyesület által nyújtott kedvezményekben,

e.     az Egyesület valamely törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a Fővárosi Bíróság előtt megtámadhatják.

 

3.   A pártoló tag, illetőleg képviselője tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület rendezvényein, összejövetelein azokon felszólalhat, javaslatokat tehet. Külön megállapodás alapján részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, igényelheti az Egyesület szakembereinek a segítségét.

 

4.   A tiszteletbeli tag jogai azonosak a pártoló tag jogaival.

 

5.   Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:

a.     az Alapszabály rendelkezéseit, valamint a közgyűlés és az elnökség határozatait betartani,

b.     a megállapított tagsági díjat rendszeresen fizetni,

c.     az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen közreműködni.

 

6.   A pártoló tag köteles:

a.     az Alapszabály rendelkezéseit betartani,

b.     az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatására, a pártoló tagsági díj megfizetésére.

 

7.   A tiszteletbeli tag köteles:

a.     az Alapszabály rendelkezéseit betartani,

b.     az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatására

 

 

IV.       Az Egyesület szervei:

 

Az Egyesület szervei:

˗       a közgyűlés,

˗       az elnökség

elnök,

legalább 3, legfeljebb 7 fő elnökségi tag,

˗       felügyelő bizottság,

˗       bizottságok.

 

1. A közgyűlés

 

1.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége.

 

1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

a.     az Alapszabály megállapítása és módosítása,

b.     az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,

c.     az Egyesület feloszlása esetén az Egyesület vagyonáról való rendelkezés,

d.     az évi költségvetés meghatározása,

e.     az Egyesület tisztségviselőinek (elnökség és felügyelő bizottság) megválasztása és visszahívása,

f.     az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadása,

g.     a közhasznúsági jelentés elfogadása, ezen belül a számviteli törvény szerinti beszámoló,

h.     az Egyesület befektetési szabályzatának elfogadása,

i.     tiszteletbeli tagok megválasztása,

j.     a tagsági díj összegének meghatározása.

 

1.3. Az Egyesület elnöksége a közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles összehívni. A közgyűlés napirendjét is tartalmazó meghívót a kitűzött időpont előtt harminc nappal meg kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának.

 

1.4. Az Egyesület elnöksége rendkívüli közgyűlést is összehívhat. A közgyűlést köteles összehívni, ha ezt a Bíróság elrendelte, illetőleg ha ezt a tagok egyharmada – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri.

 

1.5. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazóképes tagoknak legalább 50%-a + 1 fő megjelent. Határozatképtelenség esetén tizenöt napon belül újabb közgyűlést kell összehívni, amely az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erre a tagok figyelmét már az eredeti közgyűlési meghívóban kifejezetten felhívták.

 

1.6. A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, a (2) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott ügyekben pedig kétharmados szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

 

1.7. A közgyűlés a határozatát nyílt szavazással hozza, a tisztségviselők megválasztásánál és leváltásánál nyílt szavazást kell tartani. Titkos szavazást kell azonban elrendelni, ha azt a közgyűlésen jelenlevők egyharmada kéri.

 

1.8. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a.     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.     bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

1.9. A közgyűlésen a meghívó szerinti napirendi kérdéseken kívül egyéb kérdések csak akkor tárgyalhatók, ha azok megvitatását a közgyűlésen jelenlévők nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel elhatározzák.

 

1.10. A közgyűlésen az Egyesület elnöke elnököl. Kivételes indoklás esetén a közgyűlést az elnökség más tagja, vagy az elnökség által felkért más személy is vezetheti.

 

1.11. A közgyűlés nyilvános. Kivételesen indokolt esetben – különösen ha üzleti titok, vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja ,vagy kizárhatja.

 

1.12. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni.

 

 

2. Az elnökség

 

2.1. Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a közgyűlés vagy az Egyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

 

2.2. Az Egyesület elnöksége 5 tagból áll.

 

2.3. Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 

2.4. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

2.5. Az elnökség tagjai:

a.     az elnök – Bodri Gabriella

b.     elnökségi tagok – Burján Emese, Deák Levente, Dr. Farkas Anita,          Tóvári Péter

 

2.6. Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

a.     az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,

b.     észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban,

c.     felvilágosítás kérése az Egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,

d.     javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,

e.     megbízás alapján az Egyesület képviselete,

f.     az Egyesület határozatainak betartása, végrehajtása,

g.     folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival,

h.     beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.

 

2.7. Az elnökségi tagság megszűnik:

a.     a mandátum lejártával,

b.     lemondással,

c.     visszahívással,

d.     elhalálozással,

e.     az Egyesületból való kizárással.

 

 

2.8. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a.     az Egyesület tevékenységének irányítása,

b.     az Elnökség ügyrendjének megállapítása,

c.     az Egyesület munkatervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program jóváhagyása,

d.     az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,

e.     a tagfelvételt megtagadó elnöki határozat elleni fellebbezés elbírálása,

f.     az elnök javaslatára a tagok törlése,

g.     a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó bizottságok, munkacsoportok létrehozása és megszüntetése,

h.     a közgyűlések, illetőleg a közgyűlés elé kerülő előterjesztések, javaslatok, költségvetés-tervezet és közhasznúsági jelentés előkészítése és a közgyűlés elé terjesztése,

i.     az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése, az elnök ezzel kapcsolatos feladatainak meghatározása,

j.     döntés a külföldi kiutazások, illetőleg külföldiek meghívása ügyében,

k.     a pályázatokon való részvételről szóló döntés,

l.     az Egyesület szervezeti és működési rendjének jóváhagyása,

m.     az Egyesület vagyonának befektetéséről való döntés.

 

2.9. Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet. A jelentésnek részletes tartalmi elemeit az Egyesület alapszabálya tartalmazza.

 

2.10. Az elnökség eljárására és az elnökségi ülések megtartására, valamint összehívására vonatkozó rendelkezéseket az Egyesület Alapszabályának 9.§- szabályozza.

 

3. Az Egyesület elnöke

 

3.1. Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét.

 

3.2. Az elnök feladatai:

a.     az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása,

b.     az Egyesület képviselete, az Egyesület szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete,

c.     az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,

d.     az Egyesület képviselőjeként önálló aláírási jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezési jog az elnökség kijelölt tagjával,

e.     a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről,

f.     az Egyesület ügyviteli munkájának irányítása,

g.     az Egyesületnél munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a munkáltatói jogok gyakorlása,

h.     a bizottságok tevékenységének figyelemmel kísérése,

i.     döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe,

j.     az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése,

k.     döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe,

l.     mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal.

 

3.3. Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a kijelölt elnökségi tag helyettesíti.

 

3.4. Az elnök egyes meghatározott ügyekben eseti meghatalmazást adhat az elnökség valamelyik tagjának.

 

4. A Felügyelő Bizottság

 

4.1. A közgyűlés az Egyesület gazdálkodásának és működésének ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma három fő.

 

4.2. A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesületben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az Egyesületben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki az Egyesület elnökségének tagjával, illetőleg az Egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve az Egyesület által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója.

 

4.3. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.

 

4.4. A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az Egyesület elnökségét tájékoztatja.

A Felügyelő Bizottság feladata különösen:

a.     az Egyesület működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;

b.     az Egyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése;

c.     a tagdíjak befizetésének ellenőrzése;

d.     az éves mérleg felülvizsgálata;

e.     a gazdálkodás célszerűségek, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;

f.     a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;

g.     az Egyesület vagyona megóvása érdekben szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

 

4.5. A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során, jogosultak az Egyesület gazdálkodásával és működésével kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az Egyesület tisztviselőitől, munkavállalóitól tájékoztatást kérni, a tisztségviselők és munkavállalók kötelesek a tájékoztatást megadni.

 

4.6. Az ellenőrzések megkezdésétől a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az Egyesület elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

4.7. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az Egyesület elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.

 

4.8. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

 

4.9. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a.     az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,

b.     a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

 

4.10. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

4.11. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének köteles beszámolni.

 

4.12. A Felügyelő Bizottság eljárására a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 11.§ (1)-(5) bekezdéseit, működésére a jelen részben nem szabályozott kérdésekben az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

5. A bizottságok

 

5.1. Az Egyesület elnöksége egyes feladatok ellátására állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok vezetőit és tagjait az elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára választja.

 

5.2. A bizottságok feladatait és hatáskörét, továbbá működésük főbb szabályait minden esetben írásban kell meghatározni.

 

 

V.     Az Egyesület bevételei és gazdálkodása

 

 

1.   Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 

2.   Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a.     az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetőleg adomány,

b.     tagsági díjak, amelyek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra Természetes személyek által fiztetendő tagdíj: 20.000,-Ft évente, Civil szervezetek által fizetendő tagdíj:       50.000,-Ft évente, Pellet előállításához, gyártásához, forgalamzásához és felhasználáshoz kapcsolódó üzleti, gazdasági tevékenységet folytató személyek és szervezetek által fizetendő tagdíj: 150.000,-Ft évente, amely összegeket a tagok az Alapszabály 1. számú melléklete alapján fizetnek meg,

c.     a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

d.     az egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

e.     az Egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel,

f.     egyéb jogszabályokban meghatározott bevétel,

g.     uniós pályázatokból származó támogatás,

h.     a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

 

3.   Az Egyesület költségei:

a.     a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

b.     az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

c.     a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

d.     a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

 

4.   Az Egyesület kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, az Alapszabály 2.§ (3) bekezdése betartásával, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. Az Egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az Egyesület a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

5.   Az Egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök a felelős.

 

6.     Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja.

 

VI.   Az Egyesület megszűnése

 

1.   Az Egyesület megszűnik:

a.     ha megszűnését, illetőleg feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondta;

b.     ha más egyesülettel vagy társadalmi szervvel való egyesülését a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondta,

c.     továbbá, ha a bíróság az Egyesületet feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja.

 

2.   Ha az Egyesület feloszlatását, illetőleg megszűnését a bíróság mondta ki és az Egyesület vagyonának hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezett, a vagyon – a hitelezők kielégítése után – az állam tulajdonába kerül, és azt a környezetvédelem céljaira kell fordítani.

 

 

 

Belezna, 2008. szeptember 18.

 

 

 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Közgyűlés által történő elfogadást követően ellenjegyzem

 

 

 

 

 

 

Bodri Gabriella

elnök

Magyar Pellet Egyesület

 

 

© 2009. - Magyar Pellet Egyesület  |  Székhely: 8855 Belezna, Pellet major 1.  |  Telefon: +36 93 898 037
Iroda: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky E. u. 106/A.  |  e-mail: posta@mapellet.hu